Vollen historielags program våren 2022

Vi ønsker velkommen til en optimistisk vår med lokalhistoriske temaer

8. mars kl. 19.00: Årsmøte i Vollen historielag. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmene vil få tilsendt årsmøtepapirer i god tid. Kåseri ved Mindor Hesthaug, Asker museum: ”Hvordan kom den russiske tsarens sleder til Asker?” For medlemmer.
På Oslofjordmuseet

Tirsdag 22. mars kl. 19.00: ”Mitt Vollen”, ved Eyvind Krogh, Håkavika. Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020).
På Selvikvillaen.

Søndag 24. april kl.12.00-15.00 : ”Sjælsøndag”. Vi viderefører vollenvarianten av en lokal populær påsketradisjon med å anrette blåskjell på stranda. Velkommen til prøvesmaking og veiledning. Samarrangement med Oslofjordmuseet.
På stranda utenfor museet.

Tirsdag 10. mai kl. 19.00: ”Oslofjorden – folk og fisk gjennom ti tusen år”, ved Sverre Jervell. Jervell var en av grunnleggerne av Vollen historielag, før han meldte overgang til Sørenga i Oslo. Samarrangement med Oslofjordmuseet.
På museet.

Lørdag 11. juni kl. 10.00-19.00: Kulturhistorisk utflukt med buss til grevskapet Laurvig. Medlemsekskursjon. Vår guide er Tron Wigeland Nilsen, tidligere leder for Oslofjordmuseet, som nå har slått seg ned i Stavern, der turen ender. Medlemmene vil bli informert om turopplegget i god tid.

Møtene er gratis og åpne for alle, bortsett fra medlemsarrangementene.

Det tas som vanlig forbehold om hvordan korona-epidemien utvikler seg.

Vi håper mange vil støtte oss også i kommende år:
Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok.
Familiemedlemskap kr. 400.
Konto 1503.37.30087. 

 ”Mitt Bjerkås” – ved Jørn Rønning 

Velkommen til nytt møte i serien ”Mitt Vollen”. Møtet er åpent for alle, gratis adgang.
Tirsdag 9. november kl. 19.00 På Selvikvillaen (Vollen nærmiljøsentral), Bruksveien 23, Vollen 

Jørn er årgang 1939, med røtter flere generasjoner tilbake på Bjerkås. Han har hatt god utsikt både mot Slemmestad og Vollen. 

Vanlige forholdsregler mot koronaen gjelder 

Medlemskap i Vollen historielag:
Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. 7

Vollens tradisjonelle gartnernæring: ”Svenskt alt sammen”?

 Åpent møte tirsdag 12. okt. kl. 19.00 på Oslofjordmuseet:

Før og etter forrige århundreskifte fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebruksvirksomhet i Asker. Vi har invitert professor og historiker Jan Eivind Myhre, som blant annet har skrevet om svensk innvandring i et flerbindsverk om norsk innvandringshistorie (1983), til å gi en bakgrunn for dette fenomenet. Vi har også invitert fem etterkommere av lokale  svenske gartner- og hagebruksentreprenører til å fortelle sine familiehistorier.

Et samarrangement med Oslofjordmuseet | Gratis adgang | Lettere servering

G.A. Sørensens gartneri, med utsyn over Vollenbukta. Maleri av Toralf Jergill, 1944.

Møtet er en del av arrangementsserien «Vårt Asker?», et samarbeid mellom Asker-bibliotekene, Asker museum, Oslofjordmuseet og historielagene i Røyken og Vollen. Serien ønsker å bidra til en samtale rundt identitet i den sammenslåtte kommunen. «Vårt Asker?» er støttet av Asker kommune, og er en del av Kulturåret 2021.

Støtt Vollen historielags arbeid ved å melde deg/dere inn. Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. 

Vollen historielags program høsten 2021

Velkommen til en ny og forhåpentligvis bedre høst med lokalhistoriske temaer. 


Tirsdag 14. september:
Medlemsekskursjon: Toftes historie og framtid.
Våre verter er lokalhistoriker Frank Tangen og kulturentreprenør og bokhandler Ronnie MAG Larsen. Påmelding. Medlemmene vil bli informert om program og påmelding i god tid. 


Tirsdag 12. oktober kl. 19.00:
Vollens tradisjonelle gartnernæring: Svenskt alt sammen?
Før og etter forrige århundreskifte fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebruksvirksomhet i Asker. Vi har invitert professor og historiker Jan Eivind Myhre til å forklare hvordan dette hadde seg, samt fem etterkommere av lokale svenske entreprenører som vil fortelle sine familiehistorier. Møtet er en del av et felles initiativ som vil se nærmere på identiteter i vår nye kommune. På Oslofjordmuseet. 


Tirsdag 9. november kl. 19.00:
Mitt Vollen, med Eyvind Krogh, Håkavika.
Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020). På Selvikvillaen. 


Fredag 3. desember kl. 19.00:
Vårt tradisjonelle julefestmøte for medlemmer og ledsagere.
Utpakking og overrekkelse av årets årbok. På Vennely. 


Møtene er åpne for alle, bortsett fra medlemsarrangementene. 

Det tas som vanlig forbehold om hvordan korona-epidemien utvikler seg. 

Vi håper mange vil støtte oss også i kommende år: Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. 


Vårens møter er utsatt

Hei alle venner av Vollen historielag
På grunn av fortsatte tiltak mot smitte utover våren har vi besluttet å utsette de planlagte møtene denne våren. Vi ser fram til at situasjonen bedrer seg i løpet av sommeren slik at vi kan gjenoppta møtevirksomheten til høsten.
Arbeide med årboka fortsetter, så vi har noe å glede oss til!
Følg med på vår Facebookside der det stadig skjer noe!

Kulturminneraseringen i Vollen

Skaaret eiendom lot nylig gravemaskinene snakke for seg på det over hundre år gamle tidligere Nygård-bruket i Vollen, før han ble konfrontert med det i et oppslag i Budstikka den 11.2. Det er en stygg sak om en utbygger som tar seg til rette, og som bør få etterspill.

Foto: Carl Ludvig Kjelsen

Reguleringsbestemmelsene for området, nylig døpt Bringebærhagen, sier at planens hensikt er å ”legge rammer for utnyttelse av området til frittliggende småhusbebyggelse i kombinasjon med bevaring av verneverdig bebyggelse, …”

Planen legger strenge begrensninger for ombygging eller tilbygg på bygninger som skal bevares i hele den aktuelle området (pkt. 2.7.). Videre framheves parsellen med det nå raserte våningshuset spesielt (parsell 17), og at det skal dokumenteres at hensyn og tilpasning til kulturmiljøet blir ivaretatt (pkt. 2.9).

Skaaret sendte den 14. mai i fjor en søknad, ført i pennen av Boxs arkitekter, om å få dispensasjon til å flytte våningshuset, der de blant annet anførte: ”Den beste løsningen som peker seg ut er en demontering av eksisterende bebyggelse og gjenoppbygging av boligen på en ny grunnmur litt lenger nord på eiendommen – i samspill med eksisterende verkstedbygg. Det gi en bevaring av bevaringsverdig bebyggelse i en kontekst …”. I søknaden lover man også at ”Viktige detaljer og mest mulig av materialene skal bevares ved gjenoppbyggingen.”

Fylkeskommunens fagavdeling presiserer i en uttalelse 14.8. i fjor at flytting vil være i strid med stedets status som lokalt kulturminne, og mener at saken bør behandles som en planendring.  Et lokal kulturminne kan som kjent ha høy verneverdi lokalt. Seinere, i epost av 20.10. 2020, understreker samme fagavdeling at en dispensasjon i vesentlig grad vil være i strid med reguleringen. Likevel velger kommunens utvalg for plan- og byggesaker, uten noen annen kort begrunnelse enn en ”avveining”, å gi dispensasjon for flytting av boligen (3.11.2020).

Overfor Budstikka ordlegger Per Ottar Skaaret på en helt annen måte enn de fine ordene i dispensasjonssøknaden, gjengitt ovenfor. Han sier at huset var uten isolasjon og råttent, og at det derfor ”ikke [er] noe utgangspunkt å snakke om”, siden huset skal bygges opp igjen etter gjeldende tekniske krav (Tek 17). Videre at han har tatt vare på ”en hel haug” med detaljer fra huset. Ut fra fotodokumentasjon av rivningsprosessen å dømme, delvis gjengitt i Budstikka, er det imidlertid stort sett bare pinneved igjen etter at gravemaskinene hadde gjort sitt.

Etter min vurdering er dette et kalkulert spill fra Skaarets og Boxs arkitekters side, som bør kvalifisere til et lengre opphold i utvisningsboksen.

Harald Bøckman
leder
Vollen historielag

Program for våren 2021

Velkommen til en ny og forhåpentligvis bedre vår med lokalhistoriske temaer.

Lagets årsmøte. Årsmøtet i historielaget utsettes til Covid 19 situasjonen er mer avklart. Det nåværende styret fortsetter til det kan kalles inn til årsmøte.

Tirsdag 23. mars kl. 19.00: Vollens tradisjonelle gartnernæring: Svenskt alt sammen? Før og etter forrige århundreskifte fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebruksvirksomhet i Asker. Vi har invitert professor og historiker Jan Eivind Myhre til å forklare hvordan dette hadde seg,  samt fem etterkommere av lokale svenske entreprenører som vil fortelle sine familiehistorier. Møtet er en del av et felles initiativ som vil se nærmere på identiteter i vår nye kommune. På Oslofjordmuseet.

Søndag 11. april kl. 12.00-15.00: ”Skjæl”søndag på stranda utenfor museet. Vi viderefører en lokal  folkelig tradisjon med å anrette blåskjell på stranda. Velkommen til prøvesmaking. Samarbeid med Oslofjordmuseet.

Tirsdag 20. april  kl. 19.00: Mitt Vollen, med Eyvind Krogh, Håkavika. Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020). På Selvikvillaen.

Tirsdag 25. mai kl. 19.00: Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt? Slektsgransker Liv Birgit Christensen bistår oss. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 15. juni kl. 18.00: Medlemsekskursjon: Toftes historie og framtid. Våre verter er lokalhistoriker Frank Tangen og kulturentreprenør og bokhandler Ronnie MAG Larsen. Påmelding. Medlemmer vil bli invitert i god tid.

Møtene er åpne for alle, bortsett fra de som er merket som medlemsarrangementer.

Det tas som vanlig forbehold mot hvordan korona-epidemien utvikler seg.

Vi håper mange vil støtte oss også i kommende år: Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. 

Glimt fra Vollen 2020

VOLLEN HISTORIELAGETS ÅRBOK 2020

Boka kan bestilles via e-post:
bok@vollenhistorie.no
Husk å oppgi navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å få tilsendt.
Boka koster kr 200, og frakt kommer i tillegg.

Tidlig i desember 2020 fikk Vollen historielags medlemmer denne meldingen:

Kjære medlemmer av Vollen historielag

Vi har på grunn av koronasituasjonen måttet avlyse vårt julefestmøte, der de frammøtte tradisjonelt har fått utdelt årets årbok.

Lagets årbok for 2020 ligger klar til distribusjon. Vi kan glede dere med at dere også i år vil motta 150 sider med vollenhistorie, på tross av at redaksjonen har hatt en del utfordringer på grunn av koronaen.

Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi få distribuert så mange årbøker som mulig mest effektivt? I år må vi fri til dere, og håper dere har anledning til å være med på en felles dugnad, som går ut på følgende:

Vi har leid den såkalte ”Rorbua” i 1. etasje i ”Huset”, som er det nye navnet på Helselagshuset midt i Vollen sentrum.

Der vil vi være til stede mellom kl. 14.00 og 20.00 førstkommende tirsdag den 8. desember.

Innenfor det tidsrommet kan dere komme innom og hente årboka, enten dere kommer til fots eller bilende. Vi vil distribuere boka utenfor huset, så dere slipper å gå inn. Det er dårlig med parkeringsmuligheter foran Huset, men det finnes jo mange andre muligheter i Vollen sentrum.

Som i tidligere år må dere ha betalt årets medlemskontingent for å få årboka. Det vil bli sjekket mot våre oppdaterte medlemslister.

Dere må gjerne kjøpe flere årbøker som gaver. Årboka koster kr. 200 i utsalg. Vi vil også ha fjorårets årbok til salgs, til redusert pris. Vi tar kontanter eller Vipps

De av dere som ikke har anledning til å møte opp eller bor lenger unna vil i dagene som følger få boka i postkassa, enten ved bud eller Posten.

Hilsen styret og årboksredaksjonen

Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Famliemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087