Om oss

Vollen historielag

Vollen historielag ble stiftet på Vennely den 15. mai 2012. Historielaget har til formål å fremme forståelse for betydningen av lokalhistorie og å verne om kulturminnene i Vollenområdet.

Ta kontakt med oss
via e-post ved å klikke HER
– eller ta direkte kontakt med et styremedlem ved å klikke HER

Slik melder du deg inn i Vollen historielag
Medlemskap i Vollen historielag koster 250 kroner, familiemedlemskap 400 kroner. Det inkluderer historielagets årbok. Medlemskap betales inn til konto 1503.37.30087 – eller Vipps til # 80846 • VOLLEN HISTORIELAG. Merk innbetalingen med navn, adresse og e-post.

Bakgrunn
Vinteren 2012 ble det tatt et initiativ til å danne et historielag i Vollen. Det ble etablert et interimsstyre bestående av Harald Bøckman (leder), Knut Førsund, Sverre Jervell, Morten Gisle Johnsen, Olaf Werner Sjøvold, Jan Martin Larsen og Terje Martinsen. Interimsstyret hadde tre møter, og planene ble presentert på Vollen vels årsmøte 14. mars. Et forslag til vedtekter for laget ble utarbeidet, og løpesedler med invitasjon til stiftelsesmøte 15. mai ble delt ut i postkasser i vollenområdet.

På stiftelsesmøtet kom det rundt 60 personer. Etter at foreningssakene var vel i havn, fortsatte møtet med temaet «Vennelyminner», der veteranene Karsten Andersen, Harald Biseth Nilsen, Lars Hoseth og Bjørn Østenstad fortalte om minner og historier fra det 95 år gamle forsamlingslokalet.

Vedtak på stiftelsesmøtet 15. mai:

1. Vedtekter ble enstemmig vedtatt etter diskusjon.
Les vedtektene – sist revidert i mars 2016 – nederst på denne siden.

2. VHL er et tilbud til innbyggere og institusjoner i Vollen og omegn, geografiske grenser kan trekkes etter hvert.

3. VHL sender varsler, invitasjoner og annen informasjon som løpesedler og per e-post. Hjemmeside kommer etter hvert.

4. Årskontingent for 2012 ble satt til kr. 200,-

5. VHL tar sikte på å arrangere 6-7 medlemsmøter i året, men mangler foreløpig et fast møtested.

6. Valg av styre 2012: Harald Bøckman (leder), Sverre Jervell, Morten Gisle Johnsen, Olaf Werner Sjøvold, Gro Hansson, Monica Roser Heineberg, Lilleba Børresen og Nina Arneberg.

7. Valg av valgkomité 2012: Knut Førsund, Jens Evensen, Inger Gudem Torvbråten.

8. Valg av revisor 2012: Svein og Marit Steffens.

9. Det vil bli etablert arbeidsgrupper under VHL der medlemmene kan utfolde sine interesser og jobbe med ulike temaer – også utenom det som er styreledet.

Styrets arbeid

Styret konstituerte seg på et møte den 20. Juni. Harald Bøckman var allerede valgt til leder på stiftelsesmøtet. Gro Hansson ble valgt til nestleder, Morten Gisle Johnsen til sekretær, Monika Roser Heineberg til kasserer, og Olaf Werner Sjøvold koordinator for de forskjellige temagruppene. Resten var styremedlemmer.

Etter det har det i løpet av høsten vært avholdt tre styremøter.

Åpne møter:

I løpet av høsten ble det arrangert tre åpne møter:

Tirsdag 18. september: Jan Martin Larsen: ”Saltproduksjon – en viktig næringsvei for askerbøringer gjennom tusen år”.

Tirsdag 16. oktober: Niels Rasch-Olsen: ”Hvor ble det av ‘Bringebærkysten’? Bringebærdyrking før og nå”.

Tirsdag 4. desember: Arne Emil Christensen: ”Fortellingen om Sjøvoldskipet”.

Alle møtene ble avholdt på Vennely, og har vært godt besøkt, med hhv. 25, 45 og 60 deltakere.

Det var også planlagt et møte i november, der vi var lovt å få smugtitte på det nye Oslofjordmuseet, men byggeforsinkelser gjorde at dette møtet ble utsatt til våren.

Arbeidsgruppene

På grunnlag av forslag om forskjellige temaer, ble det etter hvert opprettet fem arbeidsgrupper: Gartneri og hagebruk (Harald B. Nilsen og Bjørn Østenstad), V.U.L. (Bibbi Nilsen og Lars Hoseth), Vollen sentrum (Tor Berlid og Morten Gisle Johnsen), Arnestad bruk (Annemor Nesse og Kirsten Heineberg) og Båtbyggeriet (Terje Madsen og Olav Werner Sjøvold). Disse har hatt egne møter.

Møter med andre institusjoner

I november hadde Harald Bøckman og Morten Gisle Johnsen møte med ledelsen i Heggedal og omegn historielag, v/ Terje Martinsen og Dag Henning Sæther, hhv. leder og sekretær for laget. Formålet var å bli kjent med hvordan HOHL skaffer seg inntekter, samt å høre om deres erfaringer ved å utgi årboka ”Tændstikka”.

I november ble Harald Bøckman, Monika Roser Heineberg og Sverre Jervell invitert til møte med Per Ivar Finne i Asker kommune, i forbindelse med at Asker kommune skal utarbeide en mer konkret museumspolitikk.

Årbok

På styremøtet i november ble det besluttet at VHL skal utgi sin egen årbok, hvis man lykkes i å få støtte fra Asker kommune. Morten Gisle Johnsen er redaktør for årboka, og en redaksjon vil bli etablert over nyåret. Årboka skal komme ut mot slutten av 2012.

Bringebærfestival

Tanken om en egen bringebærfestival ble lansert på møtet med Niels Rasch-Olsen i oktober. Kontakt ble tatt med Vollen Vel og Sentrumsforeningen i Vollen handelssted, som begge stilte seg positive til ideen. Tanken er at det i august neste år skal arrangeres en festival i Vollen der bringebærkulturen står i sentrum. Foruten Gro Hansson, vil Geir Børresen og Mona Schjerven bli invitert til å ta del i en styringsgruppe, som vil bli etablert utpå nyåret.

Annet

– På forespørsel fra Sentrumsforeningen i Vollen, ble det i løpet av høsten arrangert to møter og en vandring for å gjøre de ansatte i virksomhetene i Vollen sentrum bedre kjent med Vollens historie. Vederlag for denne virksomheten innbrakte kr. 5.000, som ble gitt gjennom Folkeuniversitetet. Harald Bøckman og Kjell Hverven var kursledere.

– Historielaget er blitt høringsinstans for kulturminnesaker i Asker kommune.

– Ved årets utgang hadde laget 31 medlemmer, og flere andre har meldt sin interesse.

– Det ble utarbeidet en plan for møtevirksomhet våren 2013.

– Et eget nettsted vil bli etablert våren 2013. Inntil videre får vi disponere plass på Vollen vels nettsted.

– VHL har fått en del henvendelser fra folk som vil donere kildemateriale eller gjenstander. Det er blitt tatt initiativ for å få til sikre lagringsplasser for slikt materiale, men inntil videre er det deponert hos forskjellige styremedlemmer.

Vollen, februar 2013

Styret i Vollen historielag

Vedtekter for Vollen historielag

Vedtatt på stiftelsesmøtet på Vennely 15. mai, 2012, med endringer vedtatt på årsmøtet for 2013 og årsmøtet 2016.

§ 1. Formål Vollen historielag har til formål å verne om kulturminnene i Vollenområdet og fremme forståelse for betydningen av lokalhistorie.

§ 2. Virksomhet:

Historielaget vil legge til rette for at medlemmenes forskjellige interesser for lokalhistorie får utfolde seg, og vil engasjere seg i blant annet følgende virksomheter:
– anvende nettbaserte tjenester for å formidle kunnskap, dokumentasjon og informasjon
– arrangere møter, kurs og utflukter
– utgi lokalhistoriske artikler og skrifter
– registrere, innsamle og verne om gjenstander og forskjellige former for kulturminner
– samle skriftlig, muntlig og fotografisk informasjon og beretninger om: kystkultur, jordbruk, hagebruk, gartneridrift, arbeidsliv, næringsliv, læringsliv, organisasjonsliv, gårder, bruk, eiendommer, bygninger, stedsnavn, enkeltpersoner, slekter, ferdselsårer, kulturtradisjoner, innvandrere, idrett og fritid – og annet som laget finner tjenlig
– gjøre sin virksomhet tilgjengelig for publikum og for bruk i undervisning
– delta i debatter av betydning for kulturvern i aktuelle kommunale eller fylkeskommunale saker
– være høringsinstans i kommunale reguleringssaker som angår Vollenområdet

§ 3. Organisatoriske forhold Laget kan tilslutte seg Landslaget for lokalhistorie og Asker og Bærum historielag. Laget vil søke samarbeid med institusjoner som det nye kystkulturmuseet, Vollen Vel, Asker museum, Heggedal og omegn historielag og Røyken historielag.

§ 4 Medlemskap Lagets virksomhet er basert på personlig medlemskap. To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemskap med redusert kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år strykes som medlem

§ 5. Årsmøtet Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer varsles om årsmøtet ved kunngjøring minst 6 uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være kommet til styret fire uker før årsmøtet. Endelig innkalling skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet og inneholde saksliste, årsberetning, årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag som styret har mottatt innen vedtatte frister.

Årsmøtet skal behandle:

  • godkjenning av innkalling og saksliste
  • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  • årsberetning
  • årsregnskap og revisors beretning
  • planer for lagets arbeid i kommende år
  • fastsettelse av kontingent for inneværende år
  • eventuelle innsendte saker
  • valg av leder, styre, revisor og valgkomité

Medlemmer kan ikke la seg representere ved fullmakt.

Medlemmer som har betalt kontingent foregående eller inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Saker blir avgjort på årsmøtet ved vanlig flertall.

Årsmøtet velger lagets leder, som velges separat. Videre velges minimum 6 styremedlemmer, revisor og valgkomité, sistnevnte med minimum 2 medlemmer. Alle velges for ett år om gangen. Ved valg bør det sikres kontinuitet i styret.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller en 1/5 av medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst 1 måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

Budsjett og kontingent for kommende år bestemmes av siste medlemsmøte på høsten.

§ 6. Styret Laget ledes av styret. Styret konstituerer seg og fordeler arbeidsoppgaver seg imellom, som nestleder, sekretær, kasserer/økonomiansvarlig og nettansvarlig.

Styret er vedtaksdyktig når minst 50% av styremedlemmene er tilstede.

Styret kan oppnevne personer, utvalg og undergrupper for å fremme lagets virksomhet og interesser.

§ 7. Vedtektsendring Vedtektsendring kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

§ 8. Oppløsning Dersom et ordinært årsmøte vedtar at laget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst én, maksimalt tre måneder senere. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall.

Hvis laget blir oppløst eller går inn, tilfaller lagets midler og evt. eiendom Asker museum og Asker Bibliotek.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s