Uttalelser

Vollens sjøvendte egenart må tas vare på

  • Uttalelse fra styret i Vollen historielag, 20. mai, 2016

Den sjøvendte delen av Vollen sentrum står overfor store utbyggings- og omreguleringsplaner som for all framtid vil komme til å sette sitt preg på stedet. Det gjelder først og fremst eiendommene til Vollen marina og Tandberg eiendom, men også Vollen slipp. Utbyggingen av Oslofjordmuseets nye havneanlegg er snart ”i havn”. Grunnen det er snakk om er dels privat, dels eid av Asker kommune.

Forhistorie

Planene for Tandbergs del av Vollen sentrum, inkludert det planlagte Maud-museet, ble presentert av Espen Tandberg allerede på et møte arrangert av Vollen vel og Vollen historielag den 17. mars i fjor. På årsmøtet i Vollen vel den 15. mars i år presenterte Morten Gjeruldsen på vegne av eierne av Vollen marina de foreliggende planene for denne eiendommen. På samme møte opplyste Dag Juell Pettersen kort om hvordan han så på framtidig anvendelse av Vollen slipp.

De private grunneiernes utbyggingsplaner og synspunkter ble presentert for kommunen på et dialogmøte som fant sted den 12. november i fjor. På dette dialogmøtet la de ovennevnte fram sine planer. I tillegg presiserte Jens Evensen, i følge referatet, at man må tenke både natur, kulturkvaliteter og handel, og at båten er viktig som transportmiddel. Representanter for Oslofjordmuseet var ikke invitert til dialogmøtet, heller ikke Vollen vel og Historielaget.

Styret i Vollen historielag vil gjerne fremme noen generelle synspunkter på den forestående utbyggingen, samt å kommentere en del av de konkrete planene.

Generelle betraktninger

Vi mener at det viktigste man må ha i tankene når man videreutvikler planene om utbygging er forholdet mellom tilretteleggelse og ivaretakelse. Det nye som skal anlegges må være av en slik art at det spiller på lag med den tradisjonelle bygningsmassen og kulturlandskapet. Siden Vollen i mange år nærmest var ei kommunal ”attergløyme”, er en god del av det gamle sentrumet bevart. En videre utbygging har derfor store muligheter til å utdype og berike det som allerede er på plass. Det er derfor viktig at enhver utbygging ikke skjer på bekostning av det eksisterende miljøet, men at det bidrar til å bevare og fremme synligheten av det tradisjonelle blant alt det nye. I løpet av de siste tjue åra med utbygging i Vollen sentrum har det dessverre, åpenbart med kommunal velsignelse, skjedd en del ”uhell”.

Variasjon og mangfold

Det gamle båtbyggeriområdet forholder det seg annerledes med, all den tid det bare er tre historiske bygninger som er bevart, nemlig et tidligere kombinert kontorbygg/spiserom og det gamle snekkerverkstedet, som begge er blitt fint restaurert, samt det gamle snekkerverkstedet til båtbygger Gudmundsen på Vollen slipp, som nå forhåpentligvis står framfor en omfattende restaureringsprosess.

Det er tale om å omregulere deler av området fra industri til næring og bolig. Vi vil understreke sterkt at vi anser det som viktig å beholde deler av det sjøvendte Vollen til martim-industriell virksomhet, og ikke bare satse på servicefunksjoner over hele linja.

For mye av den sjøvendte delen er det snakk om drastiske endringer i privat og kommunal grunn. Både på grunn av den omfattende utbyggingen Vollen-området har vært gjennom og den betydelige økningen av dagsbesøkende som trekkes til stedet, er den sjøvendte delen av Vollen blitt gjenstand for en mye mer intens bruk enn hva var tilfellet i ”gamle dager”, da folk stort sett kunne komme og gå som de ville.

Det innebærer at direkte tilgang mot sjøen og frie siktlinjer mot Oslofjorden er i ferd med å bli et knapt gode. Vi ser det som ytterst viktig at den videre utbyggingen legger til rette for fortsatt fri tilgang til og utsyn mot sjøen fra sentrum. Det skal ikke koste noe å nyte et rolig sjøblikk! Hvis det blir slik, har man allerede fratatt Vollen en del av stedets verdifulle egenart.

Vannspeil og trafikkforhold

Utbyggingen av Vollen marina, utleiebryggene til Evensen, utbygging av det nye havneanlegget i Maudbukta samt større private flytebrygger har medført at vannspeilet i Vollenbukta stadig har krympet. I tillegg kommer planskissene om en enorm bølgebryter som en utvidet strandpromenade utenfor Vollen marina. Det planlagte Maud-museet vil riktignok ikke bli ”sjøsatt”, som opprinnelig foreslått, men det er likevel på høy tid å ha det åpne vannspeilet i tankene ved enhver framtidig utbygging, siden det vil medføre økt sjøveis trafikk.

Det må også tas alvorlig på hvordan den planlagte utbyggingen vil innvirke på trafikkforholdene på land. Utbyggervilje må ikke resultere i at folk føler at stedet blir kvalt av trafikk.

I et lengre perspektiv mener vi at en videreutvikling av et levende sentrum vil kreve at gjennomgangstrafikken ledes i tunnel mellom Tørkopp og Råenga, slik det ble tatt til orde for før beslutningen om å oppgradere veien gjennom Vollen i sin tid ble tatt.

Summa summarum: Styret i Vollen historielag mener at mulighetene for frie kultur- og naturopplevelser i Vollen må ivaretas og styrkes når de foreliggende planene om utbygging utformes videre. I det følgende vil vi kommentere noen av det forslagene som allerede ligger på bordet i form av planskisser:

Kyststien

Vi mener det er mer enn uhensiktsmessig å legge Kyststien gjennom Vollen slipp og videre langs Kustranda og på en nyanlagt gangvei på utfylling eller vagle på nedsiden av gamle Vollen hotell. Det vil innebære en helt urimelig ulempe for virksomheten ved Vollen slipp, og det vil ødelegge Kustranda som en uberørt strand midt i Vollen sentrum.

Vi mener Kyststien bør følge gangveien fra Høibakk-bukta og gjennom Vollen sentrum, evt. med en avstikker nedom Vollen marina og opp på gangveien via det nåværende lille veifaret inntil Rogneruds parsell. Vollen sentrum er i seg selv et godt eksempel på kystkultur, som vandrende ikke bør ledes utenom.

”Vollen Brygge”

Bortsett fra det foreslåtte navnet, synes vi det foreliggende planutkastet med å rive deler av det nåværende lagerkomplekset og bygge naustliknende, tette småhus med en kombinasjon av næring og bolig er fint, forutsatt at de ikke vil rage høyere enn dagens lagerbygninger. Vi vil gjøre oppmerksom på at Vollen allerede har en Vollen brygge, som har betjent sjøveis trafikk i snart to hundre år.

Vollen slipp og Gudmundsen-bua

Som allerede nevnt, synes vi det er viktig å beholde deler av det sjøvendte Vollen til maritim-industriell virksomhet. Da tenker vi primært på Vollen slipp, men også at det legges til rette for tilsvarende virksomhet ellers i Vollen i framtida. Så vel Vollen Vel som Historielaget har engasjert seg i å støtte en restaurering av Gudmundsen-bua der den står i dag, og vi vil forsøke å støtte eieren, Dag Juell Pettersen, i det videre arbeidet med restaurering.

Kustranda

Det er trolig sjelden at man kan oppleve et tradisjonell strandområde sentralt plassert i et tettsted i Oslofjorden. Kustrandas verdi består nettopp i å la den ligge der som den mer eller mindre alltid har ligget. Siden det er kommunal grunn, har kommunen et stort ansvar for god skjøtsel av stranda.

Maudmuseet, parkeringshus og nye bygninger

Etter vår mening er det et fornuftig grep å trekke Maud-museet inn til bergkanten i sørenden av Kustranda. Det må imidlertid sees i sammenheng med det omfattende endringsforslaget som Tandberg eiendom har lagt fram for sin grunn og den kommunale grunnen i sentrum.

Vi ser behovet for bedre parkeringsmuligheter i Vollen sentrum, men finner Tandberg eiendoms nåværende forslag til å anlegge et parkeringshus omtrent der dagens parkering for Kafé Oscar problematisk.

Vi mener at et slikt parkeringshus i det minste må oppfylle følgende tre krav:

  • At det legges inn i fjell og ikke framstår fra sjøsiden som et ruvende industribygg
  • At det ikke forringer mulighetene til å anlegge et parkmessig utsynsområde på parkeringshusets tak (jfr. neste avsnitt)
  • At adkomstforholdene fra Slemmestadveien bygges om for utbyggers regning for å kunne ta imot den forventede økte trafikken.

På sikt bør imidlertid Asker kommune iverksette en videre utbygging av parkeringsfasilitetene mellom Arnestad stadion og ”Løkka” for å betjene forventet økt trafikk både til Vollen sentrum, Oslofjordmuseet og rekreasjonsområdene.

Vi mener at den tette bebyggelsen det legges opp til på brinken over det planlagte parkeringshuset vil innebære en urimelig tiltetting av det frie utsynet mot sjøen. Deler av området, som er kommunal grunn, bør etter vår mening opparbeides som et parkmessig utsynsområde som en del av Kyststien. Vi mener det må være mulig å komme fram til omforente løsninger der utbyggerne og kommunen ivaretar de kvalitetene som preger denne delen av sentrum, nemlig at det har oppstått gjennom en organisk historisk vekst som har aspekter av både kultur- og naturhistorie.

Videre kontakt

Vollen historielag henvendte seg til Asker kommune i oktober i fjor, der vi anmodet om å få innsyn i de foreliggende planene for å få mulighet til å kommentere dem. I sitt svar datert 27. oktober sa kommuneplansjef Midtbø at det ville bli gitt tilbakemelding om framdriften til blant annet Vollen Vel og Historielaget. Vi har ikke motatt noen form for tilbakemelding, og bygger derfor vår uttalelse på tidligere framlagt informasjon fra to av utbyggerne samt referatetet fra dialogmøtet mellom grunneierne og kommunen den 12. november fjor.

Vi ser fram til å bli tatt mer aktivt med i den videre dialogen om utbyggingen av det sjøvendte Vollen.

På vegne av styret i Vollen historielag

Harald Bøckman, leder

(sign.)